Določevalni vodniki projekta SiiT

Za izdelavo določevalnih vodnikov v projektu SiiT uporabljamo podatke o biotski pestrosti, ki se zbirajo, urejajo in digitalizirajo že več kot 10 let. Dryades (www.dryades.eu) je veja projekta SiiT v Italiji, ki je začela z izdelovanjem določevalnih ključev še pred projektom SiiT. Na njihovi spletni strani je na voljo več sto interaktivnih določevalnih ključev in vodnikov za spoznavanje rastlin, gliv in živali, galerije fotografij in risb, ter zbirke podatkov o biotski pestrosti Italije (Slika 1). Določevalni ključi se generirajo samodejno s programom FRIDA (FRiendlyIdentificAtion) - avtor je Stefano Martellos, patentirala pa ga je Univerza v Trstu - iz zbirk podatkov različnih raziskovalnih ustanov. Zahvaljujoč programu FRIDA se potrebuje za izdelavo določevalnega ključa le seznam vrst določenega območja. 

 

dryades

Slika 1: Spletna stran projekta Dryades - italijanske veje projekta SiiT

 

Določevalne ključe projekta SiiT z lahkoto uporabljajo tudi nestrokovnjaki, zato ker: 

  • niso narejeni na principu uvrščanja v sistem, zato ne zahtevajo prepoznavanja zahtevnih znakov, ki so običajno potrebni za razlikovanje sistematskih družin in rodov; 
  • vključujejo le omejen nabor vrst (največ 50 za osnovne šole in 100 za srednje šole), ki se ga lahko prilagodi glede na potrebe pouka oz. projekta. Manj vrst kot ima ključ, bolj je enostaven za uporabnika; 
  • izrazoslovje lahko na enostaven način prilagodimo usposobljenosti uporabnikov (od osnovnošolcev, ki so se komaj naučili brati, do univerzitetnih študentov),česar ne delamo le izdelovalci ključa, ampak to lahko naredijo tudi učitelji sami! 

Projekt SiiT ima mrežo pridruženih partnerjev projekta s strokovnjaki, ki pomagajo šolam pri razvoju njihovih izobraževalnih projektov. Osnova so določevalni ključi (vodniki), ki ustrezajo različnim potrebam učiteljev in njihovih učencev oz. študentov, pri čemer lahko ta orodja razvrstimo v tri nivoje:

  • za učence nižjih razredov osnovnih šol se pripravi vodnike, ki omogočajo raziskovanje biotske pestrosti na zelo omejenem območju v bližini šole (npr.drevesa na šolskem vrtu); 
  • za učence višjih razredov se lahko zajame že večje območje ali bolj raznoliko skupino (npr. Drevesa in grmovnice našega mesta); 
  • za srednješolce in študente pa pridejo v poštev obsežnejši vodniki z več sto vrstami (npr. Rastlinstvo doline Glinščice, Lesnate rastline Triglavskega narodnega parka, Lesnate rastline Slovenije). 


Kako izgledajo določevalni vodniki projekta SiiT?

 

Spletne aplikacije so dostopne z vsakim računalnikom, ki je povezan s svetovnim spletom. Pri tem se lahko uporabi različne spletne brskalnike, kot so Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, itd. Osnova za izdelavo določevalnega vodnika je seznam vrst določenega bolj ali manj omejenega območja. Seznam vrst nam posredujejo naročniki določevalnega vodnika (npr. šole, parki), lahko ga pridobimo iz strokovne literature ali opravimo sami popis vrst na terenu. Pri tem nam marsikdaj pomagajo pridruženi partnerji projekta, katerih sodelavci so strokovnjaki - botaniki. Slikovno gradivo v vodniku se zajema iz arhiva Oddelka za življenjske vede Univerze v Trstu, lahko pa naročniki vstavijo v vodnik svoje fotografije in risbe. Poleg tega se lahko v vodniku prilagaja besedilo (vstavi se lahko dodatne opise vrst ipd.), lahko se vodnik poveže z zbirkami podatkov ali drugimi spletnimi stranmi. Narejeni vodniki so objavljeni na spletnih straneh projektov SiiT in Dryades, lahko pa jih naročniki objavijo tudi na lastnih spletnih straneh (npr. spletni strani šole, parka, občine...). 

Spletna oblika vodnika se enostavno prilagodi za shranjevanje na CD- ali DVD-ROM, kar omogoča uporabniku, da vodnik uporablja tudi na računalniku, ki nima dostopa do spleta. Poleg tega se lahko vodnik prilagodi tudi za uporabo z mobilnim telefonom ali dlančnikom. Te aplikacije imajo manj slikovnega gradiva od spletne oblike vodnika, delujejo pa je enako kot spletna oblika vodnika. 

Spletna oblika določevalnega vodnika

Na začetni strani spletne oblike določevalnega vodnika, ki je bil narejen v projektu SiiT, so naslednje vsebine (Slika 2): 

- pasica z logotipi,

- povezave do različic vodnika v drugih jezikih, 

- naslov (ime) vodnika in imena avtorjev, 

- kratek opis vodnika in območja, ki ga zajema, 

- gumbi do določevalnega ključa in drugih aplikacij. 

immagine1

Slika 2:  Začetna stran določevalnega vodnika, narejenega v projektu SiiT.

Osnovna navodila: kratek opis delovanja vodnika in navodila za uporabo različnih oblik določevalnih ključev v vodniku.

Dihotomni ključ: na vsakem koraku v določevalnem ključu uporabnik izbira med dvema možnostima. Vsaka možnost je podana opisno (z besedilom) in slikovno, kar olajša uporabniku izbiro (Slika 3). Besedilo je prilagojeno uporabniku, zato imajo ključi, ki so namenjeni osnovnošolcem, krajše besedilo s poenostavljenimi izrazi, medtem ko so ključi, ki so namenjeni strokovnjakom, napisani v bolj strokovnem jeziku. Korak za korakom ostaja v ključu manj možnih vrst, dokler ne pride uporabnik do zadnjega koraka in s tem imena vrste, ki jo določa.  

immagine3

Slika 3: Izgled dihotomnega ključa: A – gumb za vrnitev na začetno stran; B – povezava do seznama preostalih vrst v ključu; C – povezava do tekstovne oblike določevalnega ključa, ki zajema preostale vrste v ključu; D – prva možnost s sliko in besedilom; E – druga možnost s sliko in besedilom.

Na vsakem koraku pri določanju lahko uporabnik nadaljuje s postopkom določanja, lahko si ogleda seznam preostalih vrst ali generira tekstovno obliko določevalnega ključa, ki zajema preostale vrste v ključu z njihovimi fotografijami (Slika 4). 

immagine4

Slika 4: Tekstovni ključ za preostale vrste.

Vsaka vrsta je predstavljena na svoji strani (Slika 5), kjer je poleg imena vrste in številnih fotografij lahko tudi bolj ali manj natančen opis vrste, podatki o razširjenosti vrste, povezava do drugih spletnih strani in spletnih arhivov fotografij... Vsebine, ki so predstavljene na strani posamezne vrste, so odvisne od potreb in želja naročnika, lahko pa se jih kadarkoli spremeni ali dopolni.   

 

immagine5

Slika 5: Stran posamezne vrste.

Določanje s kompleksnim dostopom: oblika določevalnega ključa, ki uporabniku omogoča istočasno izbiro več stanj znakov, ki jih ima organizem, ki ga določa (Slika 6), lahko pa tudi sistematsko družino ali rod, ki ji pripada ali del njegovega imena (ime vpiše v okence Takson). Na ta način hitro in enostavno zmanjša nabor vrst,  kar pospeši postopek in olajša določanje.  

 

immagine6

Slika 6: Določevalni ključ s kompleksnim dostopom. Uporabnik lahko istočasno izbere stanja različnih znakov. 

Po tem koraku si lahko uporabnik ogleda stran posamezne vrste (v primeru, da je že s prvim korakom  vrsto določil) ali generira dihotomni določevalni ključ, ki zajema le preostale vrste. 

Natisnjena oblika vodnika

Določevalne vodnike projekta SiiT so dostopni tudi v dveh oblikah, ki se jih lahko natisne (pdf):

1) oblika, ki vključuje opise in fotografije vrst ter besedilo možnosti za vsak korak, ne pa tudi slik, ki bi ilustrirale možnosti (Slika 7)

immagine7

Slika 7: PDF oblika ključa z opisi vrst.

2) oblika, ki vključuje fotografije vrst, besedilo in slike možnosti za vsak korak, ne pa opisov vrst (Slika 8).

immagine8

Slika 8: PDF oblika ključa z ilustracijami možnosti.


Tehnični podatki

Format slik

jpeg, gif

Ločljivost slik

300 dpi ali več

Podprti operacijski sistem

vsi

Podprti brskalniki

Internet Explorer 5 in novejši

Mozilla Firefox 2 in novejši

Apple Safari 3 in novejši

Opera 7 in novejši

 

CD- ali DVD-Rom oblika vodnika

CD- ali DVD-ROM oblika vodnikov je narejena na podlagi spletne oblike vodnika tako, da se ključ spremeni v zaporedje ilustriranih HTML strani. Vsaki razvejitvi v ključu in vsakemu taksonu pripada ena taka stran. V paketu so vse potrebne datoteke za delovanje ključa vključno s slikovnim gradivom. Ta tip določevalnega vodnika se lahko uporablja s pomočjo CD- ali DVD-Rom bralnika, lahko pa se ga shrani tudi na trdi disk računalnika ali kateri drugi medij. Njegova prednost je, da ga lahko uporabljamo brez internetne povezave. Zaradi omejene pomnilniške kapacitete   CD- in DVD-Romov, ta oblika določevalnega vodnika ne vsebuje vsega slikovnega gradiva, ki je dostopno v spletni obliki vodnika in je vsaka vrsta predstavljena le z eno sliko, ki pa prikazuje vse njene najpomembnejše značilnosti. Poleg tega ta oblika določevalnega vodnika ne vsebuje  določevalnega ključa s kompleksnim dostopom, onemogočeno pa je tudi produciranje tekstovnega ključa za preostale vrste na vakem koraku dihotomnega ključa.  Sam dihotomni ključ pa je enak kot je v spletni obliki določevalnega vodnika.

immagine9

Slika 9: Ovitek CD-Roma določevalnega vodnika narejenega v projektu SiiT

Sam izgled začetne strani in določevalnega ključa je zelo podoben spletni obliki vodnika, zato ga ne bomo tu podrobno opisovali.

Vodniki za pametne telefone (Smartphone) in tablične računalnike

Vodniki namenjeni uporabi s pametnimi telefoni (iPhone / Android) in tabličnimi računalniki so v obliki samostojne aplikacije, ki se jo lahko uporablja brez povezave s spletom. Možna pa je tudi povezava s spletom, pri čemer so na voljo tudi zbirke fotografij, zbirke podatkov in druge spletne povezave. S pomočjo pametnega telefona in dodatnih aplikacij se lahko tudi posname fotografijo opazovanega organizma in se jo takoj vstavi v določevalni vodnik. Možne so še številne druge funkcije, ki pa so odvisne od želja naročnika.  


immagine10

Slika 10: Izgled vodnika projekta SiiT za Applov iPhone. A – slikovna predstavitev vodnika; B – začetna stran vodnika.

Dihotomni ključ je srce vodnika. Z njegovo pomočjo uporabnik določi opazovani organizem. Posamezne povezave in gumbi delujejo enako kot v spletni obliki določevalnega ključa. 

immagine11

Slika 11: Izgled dihotomnega določevalnega ključa za iPhone: A – Gumb za vrnitev na prejšnjo stran; B – Gumb za vrnitev na začetno stran; C – Gumb za prikaz seznama preostalih vrst; D – Gumb za generiranje tekstovne oblike ključa; E – Prva možnost s sliko in besedilom; F – Druga možnost s sliko in besedilom.

 

Na vsakem koraku pri določanju lahko uporabnik nadaljuje s postopkom določanja, lahko si ogleda seznam preostalih vrst ali generira tekstovno obliko določevalnega ključa, ki zajema preostale vrste v ključu z njihovimi fotografijami (Slika 12).

 

immagine12

Slika 12: Seznam (A) in tekstovni ključ (B) s preostalimi vrstami.

 

Vsaka vrsta je predstavljena na svoji strani (Slika 13), kjer je poleg imena vrste in številnih fotografij lahko tudi bolj ali manj natančen opis vrste, podatki o razširjenosti vrste, povezava do drugih spletnih strani in spletnih arhivov fotografij... Vsebine, ki so predstavljene na strani posamezne vrste, so odvisne od potreb in želja naročnika, lahko pa se jih kadarkoli spremeni ali dopolni.   

 

immagine13

Slika 13: Stran s predstavitvijo vrste.


 

Partner / Projektni partnerji

Università di Trieste, Dip. di Scienze della Vita (Lead Partner), Prirodoslovni Muzej Slovenije, Ljubljana, Univerza na Primorskem -Università del Litorale  Koper/Capodistria, Università di Padova, Dip. di Biologia, Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana, Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG), Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (GAL Venezia Orientale - VEGAL), Triglavski Narodni Park, Univerza v Novi Gorici

 

Progetto Strumenti interattivi per l’identificazione della biodiversità: un progetto educativo in un’area transfrontaliera (SiiT): finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.© Copyright 2011 SiiT.
All rights reseverd.