Projekt SiiT

bottone_siitV okviru projekta SiiT bomo izdelali interaktivne določevalne ključe za rastline, lišaje in nekatere živalske skupine, ki jih boste lahko uporabljali tako ljubitelji narave, kot tudi učitelji in profesionalci. Vsi določevalni ključi bodo prosto dostopni na spletu, naložili pa jih boste lahko tudi na svoj mobilni telefon, dlančik ali tablični računalnik.

Projektno območje, ki zajema celotno območje Čezmejnega programa Slovenija - Italija, je prava zakladnica biotske pestrosti. Tu živi veliko rastlinskih in živalskih vrst, ki jih na drugih delih sveta ne najdemo. To naravno bogastvo pa je med lokalnim prebivalstvom in lokalnimi oblastmi še vedno veliko premalo poznano in premalo cenjeno. Prav poznavanje vrst je ključen dejavnik pri njihovem varovanju. To, da strokovnjaki vedo, katere vrste se pojavljajo na nekem območju, ni dovoj, ampak morajo te vrste poznati tudi ljudje, ki na tem območju živijo. Z drugimi besedami: če hočemo spoznavati in varovati biotsko pestrost moramo najprej prepoznati in poimenovati organizeme. Ime je ključ do obsežnega znanja, ki ga lahko pridobimo o razširjenosti, uporabi, stopnji zaščite, ogroženosti itd. posameznih vrst.

Najbolj razširjeno orodje za določanje organizmov so določevalni ključi. Z njihovo pomočjo ugotovimo, kateri vrsti pripada nek organizem. Do nedavnega so določevalne ključe izdelovali strokovnjaki za strokovnjake. Bili so v tiskani obliki in večinoma v obliki dihotomnih ključev, ki so temeljili na biološki klasifikaciji ter na težko določljivih in razumljivih znakih. Razvoj informatike nam danes omogoča že veliko bolj učinkovito ureditev podatkov in s tem izdelavo takih določevalnih orodij, ki temeljijo na lahko prepoznavnih znakih, razumljivih vsem, tudi osnovnošolcem.

Projekt SIIT temelji na projektu KeyToNature, ki je razvijal nova interaktivna določevalna orodja,  katera so začeli uporabljati pri pouku v različnih evropskih pedagoških ustanovah na celotni izobraževalni vertikali od osnovnih šol do univerz. Rezultati so bili izjemni: v projektu je sodelovalo več sto šol ter tisoči učencev in študentov iz enajstih evropskih držav. Uporabljali so orodja, ki so bila prilagojena njihovim specifičnim potrebam. Povratna informacija je bila izjemno spodbudna in je raziskovalcem dala zagon za nadaljnje delo.

SIIT bo nadaljeval razvoj inovativnih določevalnih orodij, ki so bila razvita v okviru projekta KeyToNature. Orodja bodo dostopna širši javnosti in bodo uporabna preko svetovnega spleta, zgoščenk, dlančnikov in mobilnih telefonov. SIIT je primarno usmerjen na potrebe šol in lokalnih oblasti, ki so odgovorne za zaščito in izboljševanje biodiverzitete na svojih območjih.

KeyToNature je razvil nekaj sto določevalnih orodij, ki so bila oblikovana glede na specifične potrebe posameznih šol v Sloveniji in Italiji. Nekatera dvojezična orodja so že bila uporabljena za sodelovanje med Slovenskimi in Italijanskimi šolami, angleške različice pa so uporabljene za medpredmetne povezave. Vsak mesec desetine šol obišče KeyToNature, da bi uporabilo njihova določevalna orodja.

Projekt KeyToNature se je formalno zaključil septembra 2010, kar vsekakor negativno vpliva na širjenje uporabe določevalnih orodij v šolah. S projektom SIIT želimo zagotoviti nadaljevanje vključevanja določevalnih orodij v pouk, nadaljnjo širitev mreže uporabnikov in povečanje uporabe novih orodij na območju med Ljubljano in Ravenno. Poleg tega želimo izdelati določevalne ključe v Furlanskem jeziku in lokalnih narečjih ter razviti orodja za uporabnike s posebnimi potrebami (npr. ključ za slepe in slabovidne).

Določevalna orodja pa niso pomembna le za šole, ampak tudi za lokalno upravo. Na programskem območju je veliko parkov in rezervatov, ekološko pomembnih območij in posebnih varstvenih območij (Natura 2000), pa tudi območij z visoko biotsko pestrostjo, ki še niso formalno varovana. Marikatero izmed teh območij bi radi upravljalci predstaviti širši javnosti in s tem spodbudili naravoslovni turizem. V Evropi je tovrsten turizem tržno zelo zanimiv: tisoči si želijo obiskati območja z visoko biotsko bestrostjo, jih spoznati in ceniti. SIIT bo oblikoval interaktivna orodja za spoznavanje biotske pestrosti nekaterih pomembnejših varovanih območij ter jih postavil ob bok že obstoječim tovrstnim orodjem. S tem bo omogočen bolj jasen vpogled v bogastvo biotske pestrosti, s čimer bo ta postala pomembna atrakcija za mednarodni k naravi usmerjen turizem.

Spoznavanje biotske pestrosti ima tudi pomembne uporabne vidike. Evropska in nacionalna zakonodaja zahteva monitoring kvalitete okolja, ki temelji na občutljivih organizmih, na t.i. bioindikatorjih (npr. lišajih, velikih vodnih nevretenčarjih, vodnih makrofitih). Tak monitoring zahteva osebje, ki je sposobno pravilne identifikacije organizmov. SIIT namerava izdelati interaktivne določevalne ključe, ki jih bodo tehnični strokovnjaki lahko uporabljali direktno na terenu preko medijev kot so dlančniki in mobilni telefoni.

Izobraževalne potrebe šol, potrebe za promocijo eko-turizma, ter tehnično-znanstveni vidiki niso ločeni, pač pa jih je možno povezati. Z uporabo posebnih urejevalnikov, ki bodo narejeni v okviru projekta SIIT, bo možno določevalne ključe prilagoditi želenemu nivoju rabe ter obogatiti z vsebinami, prilagojenimi uporabnikom. Tako bodo ključii, ki bodo izdelani za šole, osnova tudi za aktivnosti v ekomuzejih, ki jih bodo sponzorirale lokalne oblasti, pa tudi ključe namenjene uporabi v parkih in rezervatih je možno prilagoditi za uporabo na vseh nivojih šolskega izobraževanja. To  omogočila računalniška podpora - urejevalnik, ki je bil razvit v okviru projekta KeyToNature in nadgrajen v projektu SIIT. Ta urejevalnik omogoča uporabnikom, da si prilagodijo izhodiščne ključe, lahko pa jim tudi dodajajo nove vsebine. Vsak ključ lahko opremimo z zapiski iz našega terenskega dela vključujoč etnobotaniko, lokalna imena, slike, lastne fotografije, itd. Tako določevalni ključ postane vodnik, s pomočjo katerega raziskujemo biotsko pestrost določenega območja.

Možnost dodajanja lastnih vsebin vodnikom prinaša naslednji pomemben vidik SIIT: ohranjanje, zbiranje in urejanje bogastva kulturnih elementov, ki so vezani na razmerje med biodiverziteto in lokalno skupnostjo. Za programsko območje ni značilna samo visoka biotska pestrost, pač pa tudi velika jezikovna in kulturna pestrost, ki odseva dolgo in kompleksno zgodovino povezanosti med lokalno skupnostjo in naravo, v kateri ta skupnost živi. Lokalna imena rastlin in živali vse od furlanščine in beneških narečij, do ostankov germanskih narečij v Alpah in slovenskih narečij, se niso še nikoli primerjalno zbirala. Enako velja za praktične in medicinske rabe rastlin in živali. SIIT bo z uporabo inovativnih orodij zbiral te podatke "od spodaj" – z udeležbo šol in jih organiziral v podatkovno bazo, da bodo postali dostopni širši javnosti in s tem rešeni pred pozabo.

Partner / Projektni partnerji

Università di Trieste, Dip. di Scienze della Vita (Lead Partner), Prirodoslovni Muzej Slovenije, Ljubljana, Univerza na Primorskem -Università del Litorale  Koper/Capodistria, Università di Padova, Dip. di Biologia, Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana, Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG), Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (GAL Venezia Orientale - VEGAL), Triglavski Narodni Park, Univerza v Novi Gorici

 

Progetto Strumenti interattivi per l’identificazione della biodiversità: un progetto educativo in un’area transfrontaliera (SiiT): finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.© Copyright 2011 SiiT.
All rights reseverd.