Partnerji projekta

V projekt je vključenih 11 partnerjev iz 7 regij, med katerimi so univerze, izobraževalne ustanove, prirodoslovni muzeji, zavarovana območja (parki) ter agencije za regionalni razvoj in okoljski monitoring, ki skupno zajemajo celoten spekter znanj o biotski pestrosti in izobraževanju.

Partnerji in njihova vloga v projektu:

 

logo-UNITS

Università di Trieste, Dipartimento di Scienze della Vita
(Univerza v Trstu, Oddelek za vede o življenju)

vodilni partner projekta (LP)

Italija

 

Oddelek za znanosti o življenju, ustanovljen leta 2008 z združitvijo 4 oddelkov, je največji med oddelki Univerze v Trstu (UNITS). Njegovo raziskovalno področje je veliko in kompleksno, saj sega od genskega inženiringa do numerične analize kompleksnih ekosistemov, od populacijske genetike do celične in molekularne biologije, fiziologije in ultrastruktur. Oddelek je zelo aktiven na področju biodiverzitetne informatike, kjer delujejo številne raziskovalne skupine, ki doponjujejo in upravljajo velike podatkovne baze s taksonomskimi, geografskimi in molekularnimi podatki o rastlinskih in živalskih vrstah v Italiji. Vodja projekta, prof. Nimis, je bil nacionalni koordinator 8 projektov MURST /PRIN namenjenih biodiverzitetni informatiki (1994, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006), koordinator italijanskih partnerjev v evropskih projektih CDEFD (A common datastructure for European Floristic Databases, 1993-1996), BIOCISE (Resource Identification for a Biological Collection Information Service in Europe, 1997-1999), BIOCASE (Biological Collection Access Services, 2001-2004), VIBRANT (Virtual Access Network for Biodiversity Research and Taxonomy, 2011-2013)in ODS (Open Space Discovery, 2013-2015). Profesor Nimis je bil tudi vodja evropskega projekta KeyToNature (2007-2010), katerega namen je bil razvoj aplikacij za identifikacijo organizmov. UNITS upravlja s pomembno podatkovno bazo o rastlinstvu Italije, ki vključuje praprotnice in semenke, glive v lišajih, mahove in jeternjake. V okviru projekta je Dryades (www.dryades.eu) je razvil originalno programsko opremo, ki lahko samodejno ustvari na stotine interaktivnih določevalnih ključev. UNITS je eden redkih italijanskih ustanov, ki prispeva podatke iz svojih bioloških zbirk v GBIF (Global Biodiversity Information Facility) in aktivno sodeluje v številnih mednarodnih / globalnih projektih. Od leta 2011 je UNITS partner konzorcija Sistema Ambiente 2000, ki ga financira italijansko Ministrstvo za okolje in katerega cilj je ustvariti nacionalni portal o biotski pestrosti Italije.


pmsl-logo1

Prirodoslovni Muzej Slovenije, Ljubljana

projektni partner št.1 (PP1)

Slovenija

Prirodoslovni muzej Slovenije (PMSL) je nacionalni muzej z naravoslovno, znanstveno in pedagoško vsebino. Je najstarejša slovenska kulturna in znanstvena ustanova, ki izvira iz Kranjskega deželnega muzeja ustanovljenega leta 1821. Hrani nacionalno, evropsko in svetovno pomembne naravoslovne študijske zbirke, v katerih so vidne spremembe biotske raznovrstnosti, razvoj naravoslovne miselnosti ter tehnik zbiranja in obdelave muzejskega gradiva. Muzej je tudi raziskovalna institucija, ki raziskuje naravo in kulturno dediščino naravnega izvora.

Prirodoslovni muzej v projektu SiiT sodeluje pri razvoju in izdelavi interaktivnih določevalnih orodij, testira določevalna orodja v šolah, analizira izkušnje uporabnikov in promovira uporabo določevalnih ključev v slovenskih šolah.


uni_primoskem

Univerza na Primorskem - Università del Litorale, Koper/Capodistria

projektni partner št. 2 (PP2)

Slovenija

Univerza na Primorskem si prizadeva, da bi postala center odličnosti pri oblikovanju in posredovanju znanja. Prizadeva si za enakopravno in partnersko sodelovanje pri bogatitvi akademske in socialne sfere v Sredozemlju in širše. V zadnjih 5 letih se je na Univerzi uspešno zaključilo 50 mednarodnih in več kot 100 nacionalnih projektov. Raziskovalne aktivnosti Univerze na Primorskem potekajo na posameznih fakultetah. Pedagoška fakulteta izvaja dodiplomske in podiplomske izobraževalne programe za učitelje po bolonjski reformi. Letno je na fakulteti vpisanih 1300 študentov. Fakulteta tesno sodeluje s šolami in vrtci, lokalnimi skupnostmi, kulturnimi ustanovami in z ostalimi fakultetami po Sloveniji in v tujini. Raziskave na fakulteti vključujejo različna področja, tako humanistična kot tudi naravoslovno-tehniška. Ukvarjajo se z: a) razvojem sodobnih kompetenc v izobraževalnem procesu (v vrtcu, šoli, pri vseživljenjskem učenju), b) razvojem sodobnih didaktičnih modelov z multimodalnimi in IT pristopi, c) z vključevanjem sodobnih znanstvenih raziskav v pedagoško prakso, d) z razvojem sodobne didaktike na vseh področjih (jeziki, matematika, naravoslovje, umetnost, šport…) in za vse stopnje šolanja.

V okviru projekta SiiT bomo razvili določevalne ključe za določanje morskih organizmov, ki jih lahko najdemo na morski obali Severnega Jadrana (kot na primer: polži, školjke, raki, alge…). Določevalna orodja bodo primerna za otroke, turiste in ljubitelje narave, ki jih zanima življenje na morski obali.


sigillologounipd_01_def_spot

Università di Padova, Dipartimento di Biologia
(Univerza v Padovi, Oddelek za biologijo)

projektni partner št. 3 (PP3)

Italija

Oddelek za biologijo na Univerzi v Padovi je multidisciplinarni raziskovalni center, katerega člani raziskujejo in poučujejo na področjih, ki segajo od molekularne biologije do vedenjske ekologije. Znanstveni cilji oddelka zajemajo večino področij sodobne biologije, od raziskav različnih nivojev organizacije (od molekul do organizmov in ekosistemov) do evolucijskih in ekoloških teme. Kljub vedno večjemu zanimanju za »omika« vede in tehnike (genomika, transkriptomika, proteomika) je oddelek ohranil svojo tradicijo v taksonomiji in ekologiji. Nekatere od tekočih dejavnosti na teh področjih so pomembne tudi za projekt SiiT. Te so: a) proučevanje rastlinstva Veneta s posebnim poudarkom na Euganejskih gričih, b) proučevanje sistematike živali, zlasti stonog in dnevnih metuljev, c) proučevanje reprodukcijskih strategij rib kostnic in ptic, d) proučevanje ribjih skupnosti tako v Beneški laguni kot tudi v Severnem Jadranu, e) proučevanje mikro- in makroalg v Beneški laguni.

V projektu SiiT bomo sodelovali pri izdelavi različnih interaktivnih določevalnih orodij.


zrss_barvni

Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana

projektni partner št. 4 (PP4)

Slovenija

Zavod RS za šolstvo spodbuja razvoj šolstva. Sodelujemo pri posodabljanju kurikula v najširšem pomenu besede. Pedagoški svetovalci Zavoda RS za šolstvo v ta namen raziskujemo, inoviramo, priporočamo in podpiramo razvoj sprememb v praksi, teoriji in zakonodaji. Naše temeljno poslanstvo je vpeljevanje vseživljenjskega učenja s cilji trajnostnega razvoja, inovativnega okolja in inovativnosti. Tako omogočamo avtonomijo dejavnikom v procesu vzgoje in izobraževanja. Stremimo k uspešnosti. Na kakovost razvoja šolstva vplivamo z raziskavami, priporočili, podporo in inovacijami. Temeljna kompetenca pedagoškega svetovalca je pedagoško svetovanje, ki jo uresničuje s strokovnostjo in profesionalnostjo. Strategija pedago¬škega svetovanja je tridelna: razvojnoraziskovalna, pogovorna in razlagalna. Nenehno izboljšujemo kakovost in učinkovitost izobraževanja. Z intenzivnim povezovanjem sre¬dišč znanja v znanosti, gospodarstvu in drugih dejavnosti, s povečanjem obsega in kakovosti razvojnoraziskovalnega dela, s spremljanjem posodabljamo kurikul in pedagoško svetovanje. Posebno pozornost posvečamo ustvarjanju pogojev za dvig ravni strokovnega znanja in humanistične ozaveščenosti učiteljev.

V projektu SiiT je naša temeljna naloga izučiti učitelje, t.j. organizacija in izvajanje seminarjev in tečajev za učitelje in druge uporabnike (vseživljenjsko učenje). Predvsem pa širjenje vodnikov po šolah v območju programa projekta, sodelovanje s slovenskimi šolami v Italiji in italijanskimi v Sloveniji, usposabljanje učiteljev preko seminarjev in tečajev v sodelovanju z ostalimi projektimi partnerji. Delovali bomo na celotnem območju programa projekta. Naše aktivnosti bodo usmerjene v: a) pripravo potrebnih kratkih navodil za uporabo interaktivnih določevalnih orodij; b) organizacijo in izvajanje delavnic in seminarjev za usposabljanje učiteljev, vodičev v parkih, ipd. za uporabo novih tehnologij in metod poučevanja; c) informiranje učiteljev o prednostih uporabe interaktivnih določevalnih orodij pri pouku, z namenom izboljšati poznavanje biotske pestrosti; d) vzpodbujanje smiselne uporabe e-učnih pripomočkov pri pouku. Učiteljem bomo pokazali, kako lahko uporabijo interaktivna določevalna orodja pri rednem pouku ali projektnem delu z učenci, vodičem v parkih kako jih lahko uporabijo na terenu. Izobraževanja bodo potekala v učilnicah in na terenu. Usposabljanje učiteljev bo temeljilo na njihovih potrebah, spoznali bodo metode za neodvisen interdisciplinaren način poučevanja in dobili bodo orodja, katera bodo spodbujala sodelovanje med učenci. Učitelje želimo spodbujati, da bi se izobraževanj udeležili, za katera bodo prejeli potrdila o udeležbi. Načrtujemo izobraževati učitelje po celotni vertikali: od vrtcev preko 1., 2. in 3. do SŠ ter morebitne zainteresirane druge odrasle osebe. Šole, ki bi jih zajeli v izobraževanje so šole v območju programa projekta.


grb_dolinaval-rosandra-logo

Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina

projektni partner št. 5 (PP5)

Italija

V bližini Trsta, tik ob meji s Slovenijo, na območju Občine Dolina, se kraška planota zareže v Naravni rezervat doline Glinščica: na tem območju, teče edini površinski vodotok Tržaškega Krasa, reka Glinščica. Zaradi svoje obširne naturalistične dediščine je dolina Glinščice postala priljubljen cilj številnih izletnikov, plezalcev, speleologov in najrazličnejših strokovnjakov. Predvsem pa so prav krajevni prebivalci, ki jo obiskujejo in doživljajo, prispevali k ohranjanju naturalistične in kulturne dediščine tega območja, ki predstavlja nekakšno naravno zavetišče in mesto za izvajanje krajevnih dejavnosti. Leta 2006 je Občina Dolina postala upraviteljica Naravnega rezervata doline Glinščice. Občina Dolina, upravitelj Naravnega državnega rezervata Doline Glinščice, je lokalna samoupravna skupnost, ki zastopa lastno skupnost, skrbi za njeno korist in pospešuje njen razvoj ob spoštovanju družbenega in naravnega okolja; ima avtonomijo glede statuta in predpisov ter davčno in finančno avtonomijo v mejah obstoječih predpisov; uveljavlja svojo suverenost pri zasledovanju lastnih institucionalnih ciljev ter za organiziranje in opravljanje svoje dejavnosti, ob spoštovanju ustavnih načel, državnih in deželnih zakonov ter statuta. Za tehnično sposobnost, pomembno za izvedbo projekta, jamči občinska služba za investicije, okolje, EU projekte in civilno zaščito.

V projektu SiiT bomo sodelovali pri vključevanju šol v uporabo določevalnih ključev za rastlinstvo in živalstvo doline Glinščice. Organizirali bomo tudi prireditev ob zaključku projekta.


Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna
(Regijski park Delta reke Pad, Emilia-Romagna)

projektni partner št. 6 (PP6)

Italija

Park delte reke Pad v Emiliji Romanji, ustanovljen leta 1988, je del sistema zavarovanih območij v Emiliji Romanji. Park je razdeljen na šest con po vsem južnem delu delte reke Pad, ostali del pa sodi v regijo Veneto. Park v Emiliji Romanji zajema kulturno in zgodovinsko krajino mednarodnega pomena z izredno biotsko pestrostjo. Do leta 2011 je park upravljal Regijski konzorcij delte reke Pad Emilije Romanje, sestavljen iz dveh provinc (Ferrara in Ravenna) in več občin, katere se nahajajo v parku. Od januarja 2012 bo organ upravljanja zavarovanega območja Zavod za parke in biotsko raznovrstnost -Delta reke Pad (Institution for the Parks and Biodiversity - Delta del Po). Park ima pet središč za obiskovalce, kjer poteka večji del vodenih izobraževalnih in rekreativnih dejavnosti na območju parka. Park ima uspešne izkušnje pri vodenju mednarodnih projektov, zlasti na področju varstva okolja in ohranjanja biotske pestrosti. Z izvedbo številnih znanstvenih študij in raziskav ter s prizadevanji pri izobraževanju in vzgajanju mladih, park prispeva tudi k varovanju biotske pestrosti.

V projektu SiiT bo park prispeval k izdelavi interaktivnega vodnika za spoznavanje rastlinstva in živalstva parka ter pri zbiranju povratnih informacij uporabnikov teh orodij, to je obiskovalcev parka in šol na območju.


arpa

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia
(ARPA - FVG) (Regionalna agencija za varstvo okolja, Furlanija - Julijska krajina)

projektni partner št. 7 (PP7)

Italija

ARPA FVG (Regionalna agencija za varstvo okolja Furlanije Julijske krajine) je bil ustanovljen z regionalnim odlokom 3. marca 1998. To je javni zavod, odgovoren za opravljanje tehničnih dejavnosti za nadzor in kontrolo okolja, raziskovanje in tehnično podporo. ARPA FVG je odgovoren tudi za potrjevanje, zbiranje in razširjanje neodvisnih in preverjenih podatkov o stanju okolja, kateri služijo kot osnova pri odločanju glede varstva in trajnostnega razvoja naravne in kulturne krajine, pa tudi pri osveščanju javnosti in spodbujanju okoljevarstvenih aktivnosti. Dejavnosti, pri katerih sodelujeARPA FVG so: 1) spremljanje stanja okolja, ki je ena od glavnih in osnovnih nalog, katere ARPA-FJK izvaja v podporo regionalni in lokalnim oblastem, organom s področja varstva zdravja ter drugim organom na regionalni in nacionalni ravni. Področja, ki jih spremljamo, so: zrak, voda, zemlja, sevanje, vreme in odpadki; 2) okoljski nadzor, kateri vključuje preverjanje dovoljenj za posege in dejavnosti ter ugotavljanja njihove skladnosti z okoljskimi predpisi; 3) tehnična podpora regionalni upravi in drugim lokalnim oblastem s tem, da urejamo podatkovne baze in GIS, ki so v pomoč pri svetovanju in izdajanju okoljskih certifikatov, kot tudi pri interventnih ukrepih ter ugotavljanju fizikalnih, kemijskih in bioloških sprememb v okolju; 4) Informacije o okolju in izobraževanje - ARPA FVG spodbuja dejavnosti, ki omogočajo zbiranje, obdelavo in distribucijo podatkov ter večanje okoljske ozaveščenosti javnosti na regionalnem nivoju. ARPA FVG ima za opravljanje svojih nalog 405 zaposlenih, ki delujejo na sedežu zavoda, v številnih laboratorijih in štirih pokrajinskih oddelkih.

V projektu SiiT bomo sodelovali pri nastajanju in testiranju ključev za določanje organizmov, ki se uporabljajo za spremljanje stanja okolja.


gal venezia orientale

Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (GAL Venezia Orientale - VEGAL)
(Lokalna akcijska skupina Venezia Orientale)

projektni partner št. 8 (PP8)

Italija

Lokalna akcijska skupina Venezia Orientale (VEGAL) je lokalna razvojna agencija,ki je bila leta 1995 ustanovljena kot neprofitno združenje in deluje na območju 22 občin v vzhodnem delu pokrajine Veneto. Naša naloga je razvijanje in izvajanje, neposredno in prek svojih pridruženih članov, javnih in zasebnih razvojnih projektov, ki vplivajo na več sektorjev v lokalnem gospodarstvu (turizem, okolje, kultura, naravna in kulturna dediščina, kmetijstvo, storitve) s poudarkom na integraciji in sinergijskem razvoju. VEGAL spodbuja inovativne in eksperimentalne projekte, oblikuje delovne skupine, povezuje partnerje, daje predloge za usposabljanja in seminarje ter nudi tehnično pomoč pri upravljanju projektov in pripravi poročil.

V projektu SiiT bo VEGAL vključeval občine in šole v pokrajini Veneto v projekte, ki bodo temeljili na izdelavi in uporabi interaktivnih vodnikov za določanje organizmov, predvsem lesnatih rastlin v javnih parkih.


tnp_znak1_rgb_color_01_300dpi

Triglavski Narodni Park, Bled

projektni partner št. 9 (PP9)

Slovenija

Triglavski narodni park (TNP) je edini narodni park v Sloveniji. Ime je dobil po Triglavu, ki je najvišji slovenski vrh (2864 m). Razprostira se na severozahodu Slovenije ob meji z Italijo in blizu meje z Avstrijo. Obsega 880 kvadratnih kilometrov, kar je štiri odstotke površine Slovenije. Glavne naloge javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) so varstvo in ohranjanje naravne ter kulturne dediščine, priprava in izvajanje načrtov upravljanja, urejanje prostorskih podatkov, strokovne raziskave, izobraževanje in druge aktivnosti strokovnih služb zavoda. Zelo pomembne aktivnosti TNP so izobraževalne in vzgojne dejavnosti. Aktivnosti se izvajajo v naravi, na učnih poteh, v informacijskih središčih. Za različne starostne in interesne skupine pripravljamo in izvajamo delavnice, predavanja, tečaje, vodene oglede in druge izobraževalne in/ali sprostitvene aktivnosti. V okviru strokovnih popisov in raziskav pridobivamo podatke o naravi (rastlinske in živalske vrste) in človeku (kulturna dediščina, dejavnosti itd.).

V projektu SiiT bomo sodelovali pri izdelavi določevalnih ključev za rastlinstvo na območju našega parka, v aktivnosti povezane z njihovo uporabo pa bomo vključevali šole na našem območju in obiskovalce parka.


png-logo-eng

Laboratorij za raziskave v okolju Univerze v Novi Gorici

projektni partner št. 10 (PP10)

Slovenija

Laboratorij za raziskave v okolju je interdisciplinarna raziskovalna enota, ki je bila ustanovljena leta 1995. Že od začetka je tesno povezana s študijskimi programi Fakultete za znanosti o okolju, kjer študentom podaja rezultate reziskav in ekspertno znanje. Laboratorij ima v svetu ugled, ki je rezultat kvalitetnih raziskav in uporabe le-teh v okoljskih problematikah. Laboratorij za raziskave v okolju izvaja in je izvajal številne domače in mednarodne raziskovalne projekte. Deluje na različnih tematskih področjih v povezavi z okoljem, ki skupaj prispevajo k interdisciplinarnem značaju te raziskovalne enote. Tematska področja so: a) analitika z uporabo laserjev, b) organske snovi v okolju: spremljanje, pretvorbe in učinki, c) materiali za fotokatalizo in okoljske aplikacije, d) molekularna biologija in biotehnologija, e) modeliranje naravnih procesov v gozdovih, d) ocenjevanje sprememb v okolju.

Sodelavci laboratorija bodo v projektu SiiT sodelovali pri razvoju določevalnih ključev za rastline in živali, ki jih bodo lahko uporabljali učenci, dijaki in študenti. Izdelali bodo ključ za določevanje lišajev in organizirali njegovo testiranje s študenti ter drugimi potencialnimi uporabniki, ki jih zanima odkrivanje in razumevanje biotske pestrosti.

 
Partner / Projektni partnerji

Università di Trieste, Dip. di Scienze della Vita (Lead Partner), Prirodoslovni Muzej Slovenije, Ljubljana, Univerza na Primorskem -Università del Litorale  Koper/Capodistria, Università di Padova, Dip. di Biologia, Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana, Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG), Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (GAL Venezia Orientale - VEGAL), Triglavski Narodni Park, Univerza v Novi Gorici

 

Progetto Strumenti interattivi per l’identificazione della biodiversità: un progetto educativo in un’area transfrontaliera (SiiT): finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.© Copyright 2011 SiiT.
All rights reseverd.