Postanite pridruženi partner projekta

Vsi, ki želite sodelovati v projektu SIIT s tem, da bi prispevali podatke in metapodatke in/ali da bi pomagali razvijati nova določevalna orodja, ki bi jih uporabljali pri svojem delu, ste toplo vabljeni, da se nam pridružite v projektu kot "Pridruženi partner projekta".

Pridruženi partnerji projekta lahko postanejo univerze, muzeji, parki in rezervati, regionalni in občinski oddelki za izobraževanje in/ali biomonitoring in varstvo narave, občine, naravoslovna in strokovna društva, društva šol in učiteljev ter druge ustanove in organizacije.

Upamo, da nam bo sčasoma uspelo vzpostaviti čezmejno mrežo pridruženih partnerjev katera bo:
a) razširjala, uporabljala ter nadgrajevala orodja za spoznavanje biotske pestrosti;
b) doprinesla nove vsebine v projekt, ki se bo tako lahko širil in izboljševal;
c) pomagala vzpostaviti sodelovanje pri širjenju vedenja o biotski pestrosti na vseh nivojih.

Kako postane naša organizacija pridruženi partner?

Predlog za vključitev v projekt kot pridruženi partner pošljite po elektronski pošti, faxu ali s klasično pošto vodji projekta. Pridruženi partnerji sodelujejo v aktivnostih projekta SIIT, vendar niso upravičeni do finančnih sredstev projekta, niti nimajo do projekta finančnih obveznosti.

Predlog mora biti napisan v slovenskem in italijanskem ali angleškem jeziku.

Vodja projekta in vodje posameznih delovnih sklopov projekta določijo v sodelovanju s predlagateljem projektne naloge oz. aktivnosti, v katere bo organizacija predlagatelja vključena. Odločitev o vključitvi organizacije predlagatelja kot pridruženega partnerja projekta sprejme vodja projekta po posvetovanju s projektnimi partnerji. Če je predlog pozitivno rešen, vodja projekta in odgovorna oseba organizacije - pridružene partnerice projekta podpišeta Sporazum o sodelovanju. Pridruženo partnerstvo se lahko prekliče kadarkoli.

Obrazec "Predlog za vključitev v projekt kot pridruženi partner" (Word, 460KB)

Kakšna je vloga pridruženih partnerjev v projektu?

Pridruženi partnerji projekta aktivno sodelijejo v njem in sicer:
  • prispevajo nove vsebine v projekt in razvijajo nova določevalna orodja,
  • sodelujeo pri vključevanju določevalnih orodij v pedagoški proces,
  • sodelujejo pri promocijskih aktivnostih projekta.
Poleg tega pridruženi partnerji lahko:
  • uporabljajo vsa gradiva, ki so bila razvita v okviru projekta KeyToNature in projekta SIIT,
  • uporabljajo logotip projekta KeyToNature in SIIT pri svojih aktivnostih,
  • sodelujejo na nacionalnih in mednarodnih delavnicah v okviru projekta,
  • imajo brezplačno podporo pri razvoju svojih določevalnih orodij in svetovanje pri njihovi vključitvi v pedagoški proces ali druge aktivnosti...

Kam naj pošljemo predlog za vključitev v projekt SIIT?

Predlog za vključitev v projekt SIIT kot pridruženi partner pošljite vodji projekta na naslov:

Prof. Pier Luigi Nimis
Department of Life Sciences
University of Trieste
Via Giorgieri 10
34127 Trieste, Italy
Tel.: +39 040 5583884
e-pošta: nimis@units.it

Partner / Projektni partnerji

Università di Trieste, Dip. di Scienze della Vita (Lead Partner), Prirodoslovni Muzej Slovenije, Ljubljana, Univerza na Primorskem -Università del Litorale  Koper/Capodistria, Università di Padova, Dip. di Biologia, Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana, Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG), Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (GAL Venezia Orientale - VEGAL), Triglavski Narodni Park, Univerza v Novi Gorici

 

Progetto Strumenti interattivi per l’identificazione della biodiversità: un progetto educativo in un’area transfrontaliera (SiiT): finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.© Copyright 2011 SiiT.
All rights reseverd.